Спецкурс «Основы біомеханіки»
для студентів групи ММ41
Розробник - Кізілова Наталія Миколаївна


Робоча програма
Програма вибіркової дисципліни
Екзаменаційні білети
Завдання для самостійної роботи
Завдання 1-го модульного контролю
Завдання 2-го модульного контролю

Анотація

Метою курсу є засвоєння теоретичних основ та математичних моделей сучасної біомеханіки, формування у студентів практичних навичок використання різних методів чисельного розв’язання математичних моделей біомеханіки.

Після вивчення курсу студенти повинні знати :


- основні механічні процеси, які відбуваються в біологічних середовищах;
- положення рівноважної термодинаміки та їх застосування в моделюванні процесів в біологічних матеріалах і системах;
- реологічні моделі твердих та рідких середовищ з ускладненими властивостями;
- кінематику руху, математичні моделі та засоби експериментального вимірювання параметрів руху біосистем;
- будову та механічні властивості біологічних тканин як композитних матеріалів.

вміти :


- використовувати основні закони механіки для пояснення процесів у біологічних системах;
- будувати моделі біологічних суцільних середовищ;
- будувати замикаючі співвідношення для біологічних середовищ зі складними властивостя¬ми;
- визначати механічні принципи, на яких базується робота біосистем;
- формулювати математичні моделі біологічних суцільних середовищ та використовувати ефективні методи аналізу та знаходження наближених розв’язків відповідних задач.

План спецкурсу


  1. Історія, предмет та методи сучасної біомеханіки. Класифікація біологічних матеріалів за механічними властивостями.
  2. Методи теорії подібності та розмірності у біомеханіці.
  3. Термодинаміка біологічних систем.
  4. Теорія деформацій у прикладенні до біомеханіки.
  5. Методи експериментальної біомеханіки.
  6. Біомеханічні аспекти будови та функцій клітин, мембран та суспензій клітин; їх біомеханічні властивості.
  7. Тепло- та масоперенос крізь біологічні мембрани.
  8. Реологічні моделі твердих, м’яких та рідких біоматеріалів.
  9. Механіка біологічних суцільних середовищ. Рівняння багатофазних багатокомпонентних біологічних середовищ.
  10. Класифікація моделей неньютонівських біологічних рідин. Віскозиметрія біорідин.
  11. Біомеханіка кісток. Будова, функції та механічні властивості кісток. Робота суглобів, як механічних систем.
  12. Біомеханіка опірно-рухової системи людини. Багатоланкові кінематичні моделі.
  13. Елементи спортивної біомеханіки. Вплив статичних та динамічних факторів на біосистеми.
  14. Біомеханіка м’яких тканин. Механіка м’язового скорочення.
  15. Біомеханіка дихальної системи та генерації акустичних сигналів.
  16. Моделювання руху колективів організмів. Взаємодія організму з зовнішнім середовищем.
  17. Оптимальні біомеханічні системи.
  18. Зростання та морфогенез. Моделювання біологічних суцільних середовищ, які зростають.Література


  1. Агашин Ф.К. Биомеханика ударных движений. – М.:Физкультура и спорт. – 1977. – 207с.
  2. Александер Р. Биомеханика. -М.:Мир, 1970. – 340с.
  3. Аруин А.С., Зациорский В.М. Эргономическая биомеханика. - М.:Машиностроение, - 1989. – 252с.
  4. Бранков Г. Основы биомеханики. - М.:Мир, - 1981. – 255с.
  5. Волькенштейн М.В. Биофизика. - М.:Наука, - 1988. – 592с.
  6. Глазер Р. Очерк основ биомеханики. -М.:Наука, - 1988. – 129с.
  7. Гуревич М.И., Берштейн С.А. Основы гемодинамики. - Киев:Наук.думка, - 1979. - 232с.
  8. Зациорский В.М. Биомеханические основы выносливости. – М.:Физкультура и спорт. – 1982. – 207с.
  9. Иваницкий Г.Р., Кринский В.И., Сельков Е.Е. Математическая биофизика клетки. – М.:Наука, - 1978. – 310с.
  10. Ивенс И., Скейлак Р. Механика и термодинамика биологических мембран. – М.:Мир, 1982. – 304с.
  11. Изаков В.Я., Иткин Г.Г., Мархасин В.С. и др. Биомеханика сердечной мышцы. – М.:Наука, - 1981. – 303с.
  12. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Механика кровообращения. – М.:Мир, - 1981. – 624с.
  13. Кизилова Н.Н. Конспект лекций по курсу "Биомеханика". - Харьков: Изд-во ХТУРЭ. - 1999. - 108c.
  14. Кизилова Н.Н. Методические указания для подготовки к тестированию по курсу "Основы биомеханики". Харьков:ХНУ. - 2012. - 16с.
   Скачать полный текст
  15. Кизилова Н.Н. Методические указания к практическим занятиям по курсу "Основы биомеханики". Харьков: ХНУ. - 2012. - 54с.
   Скачать полный текст
  16. Кизилова Н.Н. Словарь терминов по курсу "Основы биомеханики". Харьков: ХНУ. - 2012. - 68с.
   Скачать полный текст
  17. Кокшайский Н.В. Очерк биологической аэро- и гидродинамики (полет и плавание животных). – М.:Мир, - 1974. – 93с.
  18. Коренев Г.В. Введение в механику человека. – М.:Наука, - 1977. – 264с.
  19. Лайтфут Э.Н. Явления переноса в живых системах. – М.:Мир, - 1977.
  20. Левтов В.А., Регирер С.А., Шадрина Н.Х. Реология крови. - М.:Медицина. - 1982. - 272с.
  21. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов. М. Мир, - 1983. – 400с.
  22. Предтеченский В.М. Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков. - М.:Стройиздат, 1979.
  23. Проблемы прочности в биомеханике /Под ред. И.Ф.Образцова. Учеб.пос. для вузов. -М.:Высшая школа, - 1988. – 311с.
  24. Пуриня Б.А., Касьянов В.А. Биомеханика крупных кровеносных сосудов человека. – Рига:Зинатне. – 1980. – 260с.
  25. Регирер С.А. Лекции по биологической механике. -М.: Изд.МГУ, -1980. – 144с.
  26. Ремизов А.Н. Медицинская и биологическая физика. - М.:Высшая школа, - 1987. – 640с.
  27. Романенко Е.В. Теория плавания рыб и дельфинов. – М.:Наука, - 1986. – 150с.
  28. Рубин А.Б. Термодинамика биологических процессов. М.: Изд. МГУ, -1984.
  29. Седов Л.И. Методы подобия и размерности в механике. -М.:Наука, - 1977.
  30. Уткин В.Л. Биомеханические аспекты спортивной тактики. – М.:Физкультура и спорт. – 1984. – 128с.
  31. Эккерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж. Физиология животных.Механизмы и адаптация. в 2 т. -М.:Мир, 1992.
  32. Янсон Х.А. Биомеханика нижней конечности человека. – Рига:Зинатне. – 1975. – 324с.
  33. Fung Y.C. Biomechanics. Mechanical Properties of Living Tissues. -Berlin : Springer-Verlag. -1981.


Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100